Privacyverklaring

Zorgvuldig, discreet en verantwoord.

Bij Van Beek en HR respecteren we jouw privacy en wij zullen te allen tijde de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zorgvuldig, discreet en verantwoord behandelen. Deze Privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzameling en gegevensverwerking van alle kandidaten, klanten en overige bezoekers van deze site.

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van Beek & HR handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring staat beschreven

 • wanneer Van Beek & HR persoonsgegevens verzamelt,
 • welke gegevens Van Beek & HR verzamelt en verwerkt,
 • waarom Van Beek & HR persoonsgegevens verzamelt,
 • wat er met je gegevens gebeurt; met wie worden je gegevens gedeeld,
 • hoe je inzage, wijziging of verwijdering van je gegevens kunt aanvragen
 • technische gegevens.
 • Van Beek & HR, gevestigd aan de Burgemeester Van Lanschotlaan 2, 5262 AG in Vught, Kamer van Koophandel te Eindhoven, nummer 58623094 en alle aan Van Beek & HR gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van kandidaat en opdrachtgever. Hierbij kun je denken aan activiteiten als: werving & selectie, detachering en bemiddelen van zzp’ers.Van Beek & HR is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijken in de zin de Algemene Verordening Gegevensbescherming; wij bepalen het doel en de middelen van de gegevensverwerking.

  Wanneer verzamelt Van Beek & HR persoonsgegevens?

  Kandidaten
  Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens mailt, je door ons wordt benaderd en je laat inschrijven, of wanneer je je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening, zoals vacaturesites of LinkedIn. Wij zullen je in dat geval benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. De opslagtermijn van deze gegevens is vastgesteld op 5 jaar.

  Contactpersonen van zakelijke relaties
  Van Beek & HR legt de contactgegevens van contactpersonen van (mogelijke) opdrachtgevers, leveranciers en overige relaties vast in een CRM systeem, ten einde samenwerking te realiseren, aanbiedingen te doen en informatie te verstrekken met betrekking op onze dienstverlening.

  Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Van Beek & HR?

  Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; hiervan is een deel van deze gegevens verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.
  Voor kandidaten gaat het meer specifiek om – onder andere – de volgende persoonsgegevens en/of documenten:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages, arbeidsvoorwaarden en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Salarisverwachtingen, dit is op vrijwillige basis;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Deze opsomming is niet onuitputtelijk en afhankelijk van aanvullende gegevens die vermeld worden door de kandidaat zelf. Jij bent als kandidaat zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

  Waarom verzamelt en verwerkt Van Beek & HR je persoonsgegevens?

  Van Beek & HR verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid om zodoende je te kunnen bemiddelen naar werk voor onbepaalde of bepaalde tijd, dan wel een interim opdracht;
 • Voor het begeleiden en/of adviseren van een actieve of toekomstige loopbaan;
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van eventuele bemiddelingsovereenkomsten;
 • Om je per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving;
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Wat gebeurt er met je gegevens?

  De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”. Je zult van deze verstrekking altijd op de hoogte worden gebracht.Van Beek & HR kan jouw gegevens delen met haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens de verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.Van Beek & HR bewaart je gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de bedrijfsuitvoering van Van Beek & HR alsmede ter uitvoering van een overeenkomst. Tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig wordt geacht, wij hanteren daarbij een termijn van 5 jaar.

  Hoe kun je inzage, rectificatie of verwijdering van je gegevens aanvragen?

  Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens in te zien, de gegevens aan te laten passen of te laten verwijderen. Je kunt dit aanvragen door een email te versturen naar Info@vanbeekenhr.nl, met vermelding van je voor- en achternaam en vermelding van welke aanvraag van toepassing is; inzage, rectificatie of verwijdering. De aanvraag zal binnen maximaal 4 weken worden verwerkt. Daarnaast heeft iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Van Beek & HR.

  Beveiliging

  Van Beek & HR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Van Beek & HR heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Van Beek & HR kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

  Wijziging Privacyverklaring

  Van Beek & HR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Op de website staat de laatste en geldende versie. Van Beek & HR beveelt je aan om de website in de gaten te houden en de privacyverklaring regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Datum laatste aanpassing: 24 oktober 2022.